A I R B O R N

Obsah

Úvod

Proč se tyto stránky jmenují Airborn? Zaprvé je to jméno jednoho z alb mého oblíbeného hudebníka Mika Oldfielda a pak toto anglické slovo také znamená cosi jako výsadek. A tyto stránky skutečně představují jakýsi výsadek do světa zajímavostí z historie (ale i dalších oborů). Většinou se mé články nějakým způsobem vztahují k válkám a zbraním, a to i přesto, že přesvědčením jsem pacifista. V současnosti pouze tři historické stati nemají s válkami nic společného, a to článek o Maxu Weberovi a jeho protestantské etice, Dějiny Francie a práce o Smiřických na Náchodě. Úplně zvlášť stojí dva počítačové články - o historii operačních systémů a doslova pohádkovém počítači NeXT, který ale bohužel příliš předběhl (nebo zaspal) dobu.

Historie

V6R2 29. 7. 2004

Drobné změny designu, na stránkách přibylo pravé horní menu, nová patička hlavní stránky. Kód významně upraven pomocí absolutního pozicování, přibyla tisková verze, odstraněny poslední formátovací tabulky a JavaScript spodního menu. Kód je nyní XHTML 1.0 Strict.

V6R1 22. 12. 2003

Kompletní revize kaskádových stylů - náhrada tabulek tagem <div> a drastické zjednodušení stylů. Dále úplně nový, odlehčený vzhled a řada drobných úprav. Při tvorbě nového designu mě tentokrát vedle on-line encyklopedie xrefer.com inspirovaly i některé stavby puristické architektury ze 20. let.

V5R7 17. 7. 2003

"Čistá verze": radikální zásah do tabulek a jejich zjednodušení s pomocí CSS2, nový podtitul ("Internetový magazín"), mimoto několik oprav minulé verze.

V5R6.1 3. 2. 2003

Odstraněny drobné chyby z předchozí verze.

V5R6 19. 1. 2003

"Velká verze": dva nové články (o protestantské etice Maxe Webera a o anglosaských královstvích), další přepracování kódu hlavní stránky a velká řada podstatných i jen kosmetických změn.

V5R5 4. 1. 2003

Úplně přepracovaný kód hlavní stránky a spousta drobných vylepšení.

V5R4 22. 12. 2002

Plno drobných oprav (např. konečně fungují na jednotlivých stránkách odkazy na záhlaví), články Dějiny bleskové války a Protitankový boj jsou vylepšeny o obrázky apod.

V5R3 17. 11. 2002

Hlavní změna oproti starším verzím - přibyl nový článek o římských legiích, kromě toho plno drobných oprav.

V5R2 15. 9. 2002

Drobné úpravy a opravy chyb z předchozí verze.

V5R1 13. 9. 2002

Oproti V4R4 kompletně nový zdrojový kód (plně tabulkový) a vzhled s použitím XHTML 1.0 Transitional, CSS1 a JavaScriptu. Vlastní texty stránek zůstaly bez větších změn. Inspirací pro nový vzhled byl server YesWorld, kde jsou stránky fanoušků mé oblíbené skupiny Yes.

V4R4 1. 4. 2001

Finální podoba čtyřkové řady: spousta drobných změn a jedna větší - nový vzhled tabulek.

V4R3 11. 11. 2000

Počátek tabulkového jádra, seznam odkazů a nové, obrázkové logo na hlavní stránce.

V4R2 8. 10. 2000

Dva nové články (o operačních systémech a počítači NeXT), spousta nových obrázků (např. v článku Stalo se v Cremoně...) a revize ostatních. Dále první kontrola validátorem HTML.

V4R1 2. 8. 2000

První Airborn čtyřkové řady, založený na HTML 3.2 a velmi jednoduchý, navíc plný chyb. Inspirací pro vzhled byly tištěná podoba časopisu Reflex, výborné linuxové stránky Root.cz a tehdejší podoba serveru MSN.com.

O autorovi

Pavel Koudelka

Jmenuji se Pavel Koudelka, je mi dvacet tři let a jsem z Liberce, což je krásné podhorské velkoměsto na severu Čech. Od podzimu 2001 studuji jednooborovou historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímám se pochopitelně o dějiny, kromě toho také o počítače, rockovou hudbu, literaturu a vyloženě rekreačně o chemii a biologii (ona vlastně evoluce není nic jiného než historie života). Kromě toho externě spolupracuji s libereckým Nakladatelstvím Bor a vytvářím webové stránky Jazykového centra FF UK.

Max Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu

portrét Maxe Webera

Co se stalo, že se v ekonomice západní Evropy vyvinul onen specifický výrobní model, který nazýváme kapitalismem? Proč právě zde, když přibližně okolo roku 1500 n. l. byla západní Evropa vedle mingovské Číny, osmanského impéria či mughalské Indie i některých dalších oblastí pouze jednou z hospodářsky a kulturně vyspělých oblastí světa, ale ne tou nejvyvinutější? Přesně takovou otázku si na počátku 20. století položil slavný německý sociolog Max Weber. Jeho vysvětlení založené na promítnutí některých věroučných aspektů protestantských vyznání do podnikatelského chování jsem se pokusil přetlumočit v tomto článku. Snad má Weberova sto let stará analýza co říci i dnes, kdy je kapitalismus jedněmi vyzdvihován a jinými naprosto zatracován jako původce konzumní společnosti.

K napsání této stati mě přivedl seminář dějin obecného novověku paní docentky Ludi Klusákové. Před jeho absolvováním jsem byl kovaný politický historik, když jsem se ale seznámil s fascinujícím novým světem komparativního pohledu na dějiny, přinutilo mě to ke studiu základů takových oborů, jako jsou sociologie, ekonomie či kulturní antropologie.

Nahoru || Celý článek

Anglosaská království v raně středověké Anglii

mince Alfréda Velikého

V polovině 5. století n. l. do romanizované keltské Británie vtrhli germánští nájezdníci, kteří zde vybudovali sedm království, tzv. Heptarchii. Za vzájemných bojů těchto států postupně došlo k jejich sjednocení do jednoho státního celku, Anglie. Příznivý vývoj byl narušen vpádem Vikingů, kteří obsadili rozsáhlé oblasti ve východní Anglii a toto území obdrželo název Danelaw. Na konci 9. století se skandinávským nájezdníkům postavil wessexský král Alfréd, kterému se podařilo pod svou mocí sjednotit všechny svobodné anglosaské oblasti a uhájit jejich samostatnost. A jeden z jeho nástupců, král Athelstan, dokonce Dány dokázal vyhnat za moře. Ale už na počátku 11. stol. byla Anglie dánskými Vikingy zcela dobyta a přičleněna k jejich mohutnému impériu, zahrnujícímu kromě Anglie a Dánska i Norsko. Posléze se sice k moci dostala opět domácí, anglosaská dynastie, ale už roku 1066 byla po slavné bitvě u Hastingsu Anglie dobyta normanským vévodou Vilémem. Skončilo období anglosaských království, ale naopak mohl začít proces formování novodobého anglického národa.

Nahoru || Celý článek

Římské vojsko

socha kapitolské vlčice

Na počátku svých dějin byl Řím jen malým, bezvýznamným městem v dnešní Itálii. Svého pozdějšího velmocenského postavení dosáhl zejména díky výbornému vojsku, které se oproti armádám římských protivníků vyznačovalo skvělou organizací do legií. Legie představovala samostatnou bojovou jednotku, připodobňovanou k dnešní divizi a sestavenou z různých druhů zbraní, včetně ženistů. Navíc legionáři byli vycvičeni na tehdy neobvykle vysokou úroveň kázně a disciplíny.

Silou legií se Římané vypracovali na nejdůležitější mocnost Itálie, aby se pak v bojích proti Kartagincům a helénistickým říším okolo Středozemního moře stali jednou z největších velmocí tehdejšího světa. Ale nic netrvá navždy, včetně římského impéria - v době krize mu nepomohly ani legie, které naopak byly často zdrojem potíží, když ze své vůle dosazovaly do Říma za císaře své velitele.

Nahoru || Celý článek

Stoletá válka

portrét Jindřicha V.

Článek o stoleté válce je upravený referát do dějepisu. Vypráví o příčinách stoleté války mezi Anglií a Francií, jejím průběhu včetně nejdůležitějších bitev a popisuje také dění v Anglii a Francii během dlouhého mezidobí, kdy nedocházelo k bitvám, jen menším půtkám. Zmiňuje poddanská povstání v obou státech, jež byla vyvolána útrapami války. Věnuje se i vnitřním bojům o moc mezi šlechtickými tábory v obou zemích, jako byl střet mezi burgundskou a orleánskou stranou ve Francii na počátku 14. stol. a válka růží mezi Lancastery a Yorky v Anglii po skončení stoleté války.

Stoletá válka sice znamenala strašlivé vyčerpání obou zúčastněných zemí, ale zapříčinila také jejich přerod v moderní světové velmoci. Stoletá válka rovněž určila vývoj ve vojenství pro následující staletí: neukázněného rytířského jezdce nahradily spořádané houfce žoldnéřské pěchoty, schopnosti špičkově vycvičeného jednotlivce vytlačila kolektivní síla průměrných vojáků. Objevily se také první palné zbraně, které pak rytířskou jízdu zlikvidovaly s konečnou platností.

Nahoru || Celý článek

Vývoj zbraní ve 20. stol.

stíhačka P-51 Mustang

Ve 20. stol. došlo k obrovskému rozvoji technologií, nesrovnatelnému se žádným jiným obdobím v dějinách lidstva. Promítlo se to samozřejmě také do vývoje zbraní. 20. století tak přineslo rozhodně nejvýznamnější rozvoj zbraní v historii lidstva a "zdárně" ho ukončilo vynálezem chemických, jaderných a bakteriologických zbraní, které hrozí smést lidstvo i celý život z povrchu zemského, případně dokonce odstranit planetu Zemi z vesmírného prostoru.

Ve 20. století se však rozvíjely také a především konvenční zbraně. A právě jim se tento článek věnuje především. Popisuje vznik a vývoj letecké a obrněné techniky a také pěchotních zbraní (byť ne tak podrobně jako Pěchotní výzbroj ve 20. stol.) od 1. světové války přes 2. světovou válku až po současnost.

Nahoru || Celý článek

Dějiny bleskové války

Churchill, Roosevelt a Stalin

Dějiny bleskové války je vůbec největší, nejpropracovanější a nejdokonalejší práce, kterou lze na těchto stránkách nalézt. Je to HTML verze mé gymnaziální ročníkové práce z dějepisu, věnovaná teorii i praxi jednoho z fenoménů 2. světové války i 20. stol. Práce byla natolik rozsáhlá, že jsem v průběhu její tvorby musel některé části oddělovat, a tak vznikly články Vývoj zbraní ve 20. stol.Pěchotní výzbroj ve 20. stol.

Práce začíná popisem situace na západní frontě na počátku 1. světové války, která zapříčinila vznik mnoha nových zbraní a mezi nimi i tanku. Další část se zabývá vývojem v meziválečných letech, kdy v Německu blesková válka vykrystalizovala do své konečné podoby a získala zde i své jméno - Blitzkrieg. Následující pasáž pak líčí vojenské úspěchy Němců na počátku 2. světové války, obraty v Severní Africe a na východní frontě a pád Německa. Poslední díl se věnuje poválečnému vývoji, zejména pak izraelsko-arabským válkám.

Nahoru || Celý článek

Protitankový boj

vrtulník AH-64 Apache

Během 1. světové války se na bojištích objevil nový účinný bojový prvek: obrněné pásové vozidlo - tank. Jeho použití samozřejmě iniciovalo vznik zbraní, určených k jeho zničení. Objevily se velkorážové pušky a kulomety a speciální protitankové kanony. Právě se vznikem klasického malorážového a dlouhohlavňového protitankového kanonu s vysokou úsťovou rychlostí střely se na bojištích objevila nová síla - protitankové dělostřelectvo. Na počátku 2. světové války pak po tápání let dvacátých a obrodných letech třicátých došlo k takovému rozvoji tankové techniky, že si to vyžádalo novou odpověď ze strany protitankového dělostřelectva. Objevily se nové typy munice jako kumulativní střely, podkaliberní střely a střely s výtržným účinkem. Po 2. světové válce zaznamenaly rozvoj řízené protitankové rakety, jež jsou pro tanky v současnosti největším nebezpečím. O tom všem hovoří tento článek.

Nahoru || Celý článek

Pěchotní výzbroj ve 20. stol.

útočná puška AK-47

20. století mělo pro základní zbraně pěchoty - pušky, samopaly a jejich odvozeniny - značný význam, i když ho nejde srovnávat s pokrokem v 19. století, kdy se přešlo od jednoranných předovek k opakovačkám na jednotné náboje a posléze i k automatickým zbraním. V porovnání s tímto skokem přineslo 20. století jen zdokonalení výsledků dosažených ve století předchozím přidáním nových technologických postupů a moderních materiálů (plasty, lehké slitiny). Vznikly však také některé nové zbraně, jako vojenské brokovnice, samopaly a zejména útočné pušky. V současnosti se chystají další převratné změny v tomto oboru zbraní, např. vznikají prototypy laserových zbraní, ale k jejich zařazení do výzbroje v blízké době nedojde. Po ještě dlouhou dobu tak budou pěšáci používat své pušky na klasické náboje, i když ve stále dokonalejších podobách.

Nahoru || Celý článek

Smiřičtí ze Smiřic na Náchodě v době Rudolfa II.

portrét Rudolfa II.

V 9. třídě ZŠ jsem se zúčastnil celostátní dějepisné soutěže Mladý historik. Probojoval jsem se až do republikového kola v Praze, pro které bylo zapotřebí napsat nějakou práci týkající se doby Rudolfa II. (tehdy právě v Praze probíhala mezinárodní výstava o rudolfinské době). Protože mám rád Náchodsko, odkud pochází moje rodina, věnoval jsem svou práci náchodské větvi slavného českého šlechtického rodu Smiřických ze Smiřic.

Smiřičtí se poprvé objevili v písemných zprávách v době husitských válek, kdy stáli na straně polních vojsk proti císaři Zikmundovi. Později se stali jedním nejbohatších českých rodů a rozdělili se na dvě větve - skalskou a náchodskou. Smiřičtí však trpěli dědičnou chorobou - tuberkulózou - která je často sklátila do hrobu dříve, než stihli něco dokázat. Tak zemřeli postupně v raném věku všichni příslušníci náchodské větve rodu, včetně posledního Václava Albrechta, i jejich dědic Albrecht Jan ze skalské větve. Po Bílé hoře většina majetku Smiřických přešla na jejich příbuzného Albrechta z Valdštejna, který se z něj však rovněž dlouho neradoval, když byl roku 1634 zavražděn v Chebu.

Nahoru || Celý článek

Dějiny Francie

jezdecký portrét Napoleona I.

V první polovině května 2000 naše gymnázium uspořádalo dějepisnou exkurzi do Provence, a já jsem přirozeně nemohl chybět. Abychom si to nějak zasloužili, museli jsme ve skupinkách napsat referáty s tématikou Francie. Moje skupina naštěstí dostala za úkol dějiny této země. Výplod našeho snažení (kromě mě Dějiny Francie psal ještě spolužák a kamarád Míra Baxa, já stvořil část od pravěku do francouzské revoluce, on zbytek) je velice stručný, ale pro základní přiblížení postačuje.

Francii jejího ducha vtisklo smíšení keltských a římských prvků během římské nadvlády. Z tohoto období zde zůstala řada památek, vzhledem ke stavu v jiných zemích v opravdu značném množství a ve vynikajícím stavu. Ve středověku byla Francie rozdrobená na několik menších, víceméně nezávislých území a sjednocení přišlo až v průběhu stoleté války s Anglií. V novověku byli absolutističtí francouzští králové evropskými hegemony, ale posléze prohry v častých válkách a astronomické dluhy vedly až k Velké francouzské revoluci. Ve 20. století se Francie vyrovnala se dvěma starými protivníky - mírově s Anglií a o mnoho bolestivěji s Německem. V současnosti se Francie snaží nabýt takové rozhodující úlohy v Evropě, jakou měla kdysi.

Nahoru || Celý článek

Historie operačních systémů

loga operačních systémů

V tomto článku jsem se pokusil o stručný popis vývoje operačních systémů od jejich začátků v 60. letech přes vznik legendárního UNIXu v 70. letech a explozi mikropočítačů v 80. letech až po současnou situaci, charakteristickou nástupem Linuxu. Dovolil jsem si také krátký nástin blízké budoucnosti na příkladu zajímavého počítače AS/400 od IBM.

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje uživateli a jeho programům využívat hardware počítače. Pokud by uživatel chtěl provádět základní operace, aniž by jeho počítač měl operační systém, musel by znát přesné adresy v paměti nebo na disku apod. Některé operační systémy jsou schopné pracovat jen s jedním programem v reálném čase, jiné zvládají multitasking - mohou jich vykonávat současně více. Operační systém může být textový nebo grafický, případně schopný působit v obou režimech.

Nahoru || Celý článek

NeXT, zázračný počítač minulosti

počítač NeXT Počítadlo návštěvníků
Tyto stránky odpovídají standardům WWW Consortia (W3C) a měly by proto být bez problémů viditelné ve všech moderních prohlížečích, jako jsou Mozilla (resp. prohlížeče využívající jádro Gecko: FireFox, K-meleon, Galeon, Camino), Opera, Konqueror, Safari a do jisté míry i Microsoft Internet Explorer. Testováno pouze v prohlížečích Microsoft Internet Explorer 5.5, Mozilla 1.5, Opera 7.0 a vyšších při rozlišeních 800x600, 1024x768 a 1152x864, HiColor nebo TrueColor. Stránky nejsou vhodné pro pomalá připojení.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Mozilla
Jako prohlížeč doporučuji používat Mozillu, protože je zdarma, je vyvíjena na bázi open source (pod licencí MPL resp. NPL), má podporu moderních webových technologií (XHTML, CSS, DOM, XML, XSL apod.), obsahuje jako volitelné součásti poštovní program, editor webových stránek, databázi kontaktů i chatovací program, umožňuje blokovat nechtěná reklamní okna i doinstalovat různé zásuvné moduly (pro RealMedia, Flash, SVG atd.), je k dispozici pro celou řadu platforem včetně Windows a Linuxu a v neposlední řadě je rychlá a dodržuje webové standardy.
AIRBORN je v neustálém vývoji
AIRBORN je v neustálém vývoji.
Budu vděčen za jakékoliv konstruktivní připomínky k obsahu i formě stránek: pavel_koudelka@seznam.cz
© Pavel Koudelka, 29. 7. 2003